RAMOWY ROZKŁAD

7.00 - 8.45  Przyjście dzieci do przedszkola; zabawy indywidualne i grupowe,  dowolne i inspirowane; praca wyrównawcza i stymulacyjna; korzystanie z  gier i układanek stolikowych;  zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce; utrwalenie  opanowanych w przedszkolu wierszy i piosenek; zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju   procesów poznawczych; czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.

8.45 - 9.00 Czynności porządkowe po zajęciach porannych; spełnianie przez dzieci   obowiązków:  przygotowanie do śniadania, wdrażanie i przyswajanie nawyków   higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe.

9.00 - 9.30 Śniadanie i przygotowanie do zajęć; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole; zwracanie uwagi na  prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków - edukacja zdrowotna; wdrażanie i  przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 - 9.45  Zestaw ćwiczeń porannych; czynności higieniczne.

9.45 - 10.30  Zajęcia edukacyjne z całą grupą w sali, prowadzone według planów miesięcznych, opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu

o podstawę programową; zajęcia dodatkowe: język angielski, warsztaty z rytmiki, zajęcia taneczne oraz gimnastyka korekcyjna.

10.30 - 10.45 II śniadanie.

10.45 - 12.00 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy dowolne na placu przedszkolnym; zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie; przy braku pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

12.00 - 12.30 Obiad; wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności      prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych; praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12.30 - 13.00  Relaks, słuchanie bajek, warsztaty; zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i organizowane, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne; czynności porządkowe i higieniczne - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe.

13:00 – 14.30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie; tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej; gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka; gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem; zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne i  kulinarne rozwijające uzdolnienia dzieci; gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka; zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; zajęcia edukacyjno-wyrównawcze.

14.30 – 14.45 Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych, związanych ze spożywaniem podwieczorku; samodzielne, rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych w grupach starszych.

14.45 – 17.00 Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach; tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania; zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i uczenie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.