TERAPIA

Wysoki standard opieki przedszkolnej to oprócz dyplomowanej kadry wychowawczej również wykwalifikowani specjaliści. 

 

Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę pedagoga terapeuty, tyflopedagoga, logopedy, a także obserwację rozwoju fizycznego i pielęgniarską. Codzienne zajęcia z najmłodszymi pozwalają wychowawcom już na wczesnym etapie wychwycić oznaki dysfunkcji, wad rozwojowych oraz problemów zdrowotnych. Nauczyciele zauważone nieprawidłowości na bieżąco konsultują z pedagogiem, terapeutą lub logopedą, a dzieci objęte zostają dodatkową obserwacją. Po konsultacji z rodzicami specjalista przedstawia wstępną diagnozę oraz propozycję dalszego postępowania. Warto pamiętać, że sukces działań specjalistów często zależy od otwartości i ścisłej współpracy rodziców, lub opiekunów dziecka.

Terapeuta dziecięcy

Odbiegające od przyjętej normy zachowania dzieci mogą mieć wielorakie przyczyny. Od problemów ze zdrowiem fizycznym, poprzez dysfunkcje i wady rozwojowe, choroby układu nerwowego, nadwrażliwość na różnorodne bodźce, aż do błędów wychowawczych rodziców, lub opiekunów oraz przebytych traum.

Właśnie do zadań terapeuty dziecięcego należy zidentyfikowanie przyczyn niecodziennych zachowań oraz opracowanie — często w konsultacji z rodzicami lub innymi specjalistami — metod terapii, lub korekcji niepożądanych zachowań.

Pedagog

W przypadku niektórych dzieci mogą wystąpić problemy z przyswajaniem przekazywanej przez wychowawców wiedzy.

Dzięki pomocy pedagoga jesteśmy w stanie poznać przyczyny problemów, opracować indywidualny tok nauczania, lub odpowiednie ćwiczenia dla malucha oraz przekazać rodzicom wskazówki ułatwiające wychowanie i naukę dziecka w domu.

Logopeda

Wczesne wychwycenie wad wymowy pozwala na bieżąco je korygować, a niekiedy zdiagnozować już na wczesnym etapie nieprawidłowości w budowie narządów słuchu i mowy.

Dzięki okresowym grupowym warsztatom logopedycznym nasz specjalista kwalifikuje dzieci do indywidualnej obserwacji. Testy w połączeniu z wywiadem zdrowotnym i rodzinnym pozwalają dokładniej określić zakres i przyczyny zauważonych problemów oraz zaproponować rodzicom najlepsze metody ich korekcji.

Współczesne dzieci napotykają wiele przeszkód w rozwoju. Tempo życia rodziców, brak czasu na rozmowy oraz nadmierna stymulacja obrazem (telewizja) powodują, że coraz więcej dzieci wykazuje zaburzenia w kształtowaniu się poszczególnych funkcji – od delikatnych opóźnień aż po poważne deficyty. W naszym przedszkolu traktujemy każde dziecko indywidualnie. Poprzez obserwacje i rozmowy z rodzicami oraz czynności diagnostyczne oceniamy poziom rozwoju i w zależności od potrzeb dziecka proponujemy odpowiednie zajęcia wspierające rozwój bądź terapeutyczne.

 

Pracujemy w oparciu o metody terapeutyczne, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci. 

W RAMACH TERAPII PROWADZONE SĄ:

 • elementy Metody Krakowskiej,
 • stymulacja funkcji poznawczych,
 • rehabilitacja,
 • integracja sensoryczna,
 • terapia logopedyczna (masaże logopedyczne, gesty artykulacyjne i wizualizacyjne),
 • metody wspomagające komunikację (AAC),
 • elementy logorytmiki i metody werbo–tonalnej,
 • metoda Knillów – program aktywności – Świadomość ciała, kontakt i komunikacja,
 • terapia ręki,
 • terapia funkcji motorycznych: zajęcia manualne, ruchowe i polisensoryczne,
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,
 • terapia funkcji słuchowych: programy słuchowe, wychowanie słuchowe,
 • terapia funkcji wzrokowych,
 • kształtowanie umiejętności społecznych: Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne,
 • elementy Metody Dobrego Startu,
 • muzykoterapia – mobilna rekreacja muzyczna, kreatywna metoda Nordoff – Robins,
 • masaż Shantala.

Grupy integracyjne pozwalają od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci w normie rozwojowej otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi. Dzieciom z problemami umożliwiają natomiast normalny rozwój w środowisku rówieśników, zwiększając tym samym ich szanse społeczne w przyszłości. Integracja to obustronny proces skierowany zarówno do dzieci z niepełnosprawnością, jak i do ich zdrowych rówieśników:

 • dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy,
 • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,
 • uczą się zwracania uwagi na potrzeby innych,
 • uczą się szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności,
 • uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić własnymi sukcesami,
 • uczą się rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie, wspólnych negocjacji i wypracowywania obowiązujących wszystkich zasad,
 • uczą się radzenia sobie z emocjami,
 • uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość.

Dbamy o zapewnienie potrzeb wszystkich dzieci. Oprócz nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci objęte są stałą opieką psychologa i pedagoga specjalnego.

W RAMACH CZESNEGO DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OFERUJEMY DODATKOWO:

 • bezpłatne zajęcia z logopedą,
 • bezpłatne zajęcia z integracji sensorycznej,
 • dogoterapię,
 • język angielski,
 • zajęcia z ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • gimnastykę i fizjoterapię,
 • bajkoterapię,
 • zajęcia rytmiczno-ruchowe,
 • terapię ręki,
 • wycieczki edukacyjne,
 • imprezy okolicznościowe.

Grupy integracyjne to wyjątkowe miejsce dla wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, gdzie dzieci z powodzeniem mogą kształtować swoje umiejętności społeczne i komunikacyjne, a także uzyskać solidne przygotowanie przedszkolne.

Dzięki niewielkim grupom i wyspecjalizowanej kadrze, zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i zdrowe mogą się harmonijnie rozwijać i uczyć się od siebie nawzajem tolerancji, otwartości oraz czerpać radość ze wspólnego poznawania świata.

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej.

Nasze doświadczenia pokazują, że wiele dzieci, które trafiają do integracji, bardzo szybko wraca do grup specjalnych – a to naraża je na dodatkowe niezrozumiałe, stresujące i niepotrzebne sytuacje. Warto więc rozważyć, komu powierzamy terapię swojego dziecka.